Historie

Úvod Dějiny hornictví Historie

Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn-W rud

Oblast Slavkovského lesa je zajímavým historickým hornickým revírem evropského významu. Rýžování cínu ve Slavkovském lese je patrně nejstarší v Čechách. Bylo zřejmě spojeno s...

Historie hornictví na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku (2)

Velkým přínosem pro doly v okolí Ohře byla její regulace v délce 10 km, s níž se počalo v roce 1902 a zároveň i...

Počátky dolování na Cínovci (7)

Revoluční rok 1848 dal v Rakousku podnět k rozsáhlým politickým a hospodářským změnám, jež se v hornictví projevily vydáním nového horního zákona z roku...

Z historie hornictví na Jesenicku (1)

Jesenicko, právem někdy nazývané „českým Uralem" přitahovalo svým nerostným bohatstvím odedávna zájem člověka. Šlo především o ložiska mědi, olova, zinku, zlata a jiných kovů,...

Z historie hornictví na Jesenicku (2)

Podnikatelé, zvaní též kverkové neboli těžíři, neuspěli a finančně vykrváceli. Teprve za biskupa Jana Turza (1506-1520), pocházejícího z rodu známých slovenských důlních magnátů, dostalo...

Kutnohorské dolování (4)

Všechna hlavní pásma kutnohorská byla tedy známa od počátku čtrnáctého století. O významu a rozsahu dolování svědčí to, že již kolem roku 1300 bylo...

Dolování na Cínovci (10)

Není divu, že po okupaci českého pohraničí se říšskoněmecké báňské úřady vrhly na daleko bohatší českou část Cínovce jako na vítanou kořist. Zájem o...

Hornictví v českých zemích (VI. část)

Hornictví v období 1919 - 1939 V meziválečném údobí 1919-1939 byl hospodářský vývoj poznamenán výraznou stagnací tohoto odvětví národního hospodářství spojenou s poklesem výroby v...

Historie dolování v andělskohorském rudním revíru (1)

Dolování sahá v andělskohorském revíru daleko do minulosti a je úzce spjato s vývojem bruntálského panství. Zdá se však, že osídlení této oblasti až...

Stručná historie dolování a průzkumu v Horním Městě do r. 1945

Horní Město a jeho širší okolí je známo jako rozsáhlá hornická oblast, kde se provádělo dolování již ve středověku. Centrem této oblasti byl Rýmařov,...