Úvod Média Likvidace povrchového areálu Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice byla zahájena

Likvidace povrchového areálu Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice byla zahájena

516
0

Důl Hamr IDne 4. září 2014 byla předáním staveniště zahájena likvidace posledního nezlikvidovaného povrchového areálu po hlubinné těžbě ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Jedná se o hlavní areál bývalého Dolu Hamr I – areál jámy č. 3 a související areál Centrální dekontaminační stanice. Provoz Dolu Hamr I provoz byl ukončen v roce 1993. Likvidace Dolu Hamr I byla po období konzervace zahájena v roce 1995 likvidací podzemní, která spočívala v odstranění technologie a postupném zakládání vydobytých prostor. Likvidace podzemí dolu byla ukončena v roce 2002 zásypem jam.

Závěrečná etapa likvidace byla zahájena v roce 2009, kdy byla zpracována podrobná analýza rizik, která zmapovala a definovala rizika přítomné kontaminace a navrhla optimální postup likvidačních a sanačních prací. Následně byla vypracována projektová dokumentace a v roce 2011 byla pro projekt pod názvem „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU“ podána žádost na SFŽP o kofinancování tohoto projektu z prostředků OPŽP, a to v rámci prioritní osy 4, oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží. Žádost akceptována pod číslem 11088864. V roce 2012 byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr správce stavby a pro výběr zhotovitele sanačních a likvidačních prací. Výběrové řízení na správce stavby bylo dokončeno v roce 2012, kdy byla podepsána smlouva o provedení služby správce stavby se sdružením společností Garnets Consulting, a. s. a Mega, a. s. Výběrové řízení na dodavatele sanačních a likvidačních prací bylo vzhledem k sérii námitek účastníků ukončeno až na jaře 2014. Smlouva s vítězem – sdružením „Společnost Stráž pod Ralskem – CDS“, které tvoří firmy Energie – stavební a báňská, a. s., OHL ŽS, a. s., Chládek & Tintěra, a. s. a Hochtief CZ, a. s., byla podepsána dne 22. května 2014.

Ihned po podpisu smlouvy zahájil zhotovitel práce na realizační dokumentaci a dokumentaci nezbytné pro vydání rozhodnutí o vyřazování pracoviště III. kategorie Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Realizační dokumentace byla v průběhu měsíce srpna dokončena a po zapracování připomínek ze strany zhotovitele a MŽP byla schválena. Rozhodnutí o vyřazování pracoviště III. kategorie vydal SÚJB na základě předložené dokumentace dne 2. září 2014. Tím byly naplněny všechny podmínky pro předání staveniště zhotoviteli a likvidační a sanační práce tak mohly být zahájeny.

Cílem likvidačních a sanačních prací je provedení nápravných opatření, která eliminují zdravotní a ekologická rizika spojená s výskytem rozsáhlé kontaminace objektů a ploch. Analýzou rizika byla identifikována především kontaminace radionuklidy stavebních konstrukcí, obsahu jímek a zemin nesaturované zóny spojená s těžbou a úpravou uranové rudy. Dále byla zjištěna lokálně omezená kontaminace stavebních konstrukcí ropnými uhlovodíky a těžkými kovy. S ohledem na zjištění zdravotních a ekologických rizik vyplývajících z existující kontaminace stavebních objektů a nesaturované zóny radionuklidy a lokálně i ropnými uhlovodíky, bude provedena odborná demolice a odstranění objektů se zjištěnou kontaminací a vymístění kontaminovaných zemin. V místech, kde při současném ani budoucím využití území nedojde k intenzivnějšímu pohybu obyvatel, bude provedeno zakrytí zemin kontaminovaných radionuklidy stínící vrstvou.

Demolice objektů bude probíhat v několika fázích. V první fázi bude provedeno vyklizení objektů a odstranění odpadů. Ve druhé fázi proběhne odborná demontáž vnitřního zařízení a technologií. V navazujících fázích proběhne demolice nadzemních konstrukcí. Podzemní konstrukce budou likvidovány odbouráním do stanovené úrovně pod terénem případně jejich úplným odstraněním v závislosti na rozsahu kontaminace. Po ověření, zda bylo odbouráním dosaženo požadovaného snížení kontaminace, bude proveden zásyp vzniklých jam inertním materiálem. Obdobným postupem bude provedena odtěžba kontaminovaných zemin. Materiály vzniklé demoličními a sanačními pracemi budou důsledně separovány a monitorovány. V závislosti na charakteru a rozsahu kontaminace s nimi pak bude dále nakládáno. Všechny materiály kontaminované radionuklidy budou uloženy v odkališti odštěpného závodu, materiály kontaminované radionuklidy a ropnými látkami budou před uložením do odkaliště podrobeny biodegradačnímu procesu. Materiály kategorizované jako odpady budou likvidovány dodavatelem v souladu se zákonem o odpadech. Nekontaminovaná inertní stavební suť bude po recyklaci využita na zásypy vzniklých jam.

Plocha areálu, která bude uvolněna po dokončení nápravných opatření, představuje cca 33,3 ha. Celkem bude zlikvidováno 97 stavebních objektů. Množství materiálů uložených do odkaliště je odhadováno na 170 tis. t, množství odpadů je odhadováno ve výši 39 tis. t. Likvidační a sanační práce budou probíhat do konce roku 2015. V následujících třech letech 2016-2018 bude probíhat postsanační monitoring lokality ve stanoveném rozsahu. V případě, že v tomto období nebude zaznamenán opakovaný nárůst koncentrace kontaminantů, budou plochy uvolněny k dalšímu využití, např. k rekultivaci.

Celkové náklady dosáhnou výše 619 358 892 Kč včetně DPH, z toho 287 635 581 Kč bude hrazeno z prostředků OPŽP, což představuje cca 56 % nákladů bez DPH. Průběžné informace o projektu jsou zveřejňovány na internetových stránkách http://strazcds.spravcestavby.cz/ nebo www.diamo.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..