Úvod Doly a revíry Diamo Likvidace povrchového areálu Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice

Likvidace povrchového areálu Dolu Hamr I a Centrální dekontaminační stanice

1353
0

Důl Hamr I (foto: Diamo.cz)Dne 4. května 2015 v 10:00 byly zahájeny likvidační práce na těžní věži jámy č. 3 na Dole Hamr I. Likvidace těžní věže je prováděna postupným rozebíráním s využitím jeřábů a řezání konstrukčních prvků plamenem. Tento postup byl zvolen z důvodu ochrany zásypu jámy proti pohybu a ochrany ohlubňového povalu (betonové desky) zakrývajícího ústí jámy na povrch. Postupné rozebírání věže dále umožní zachování vybraných prvků věže pro využití v rámci budoucího pamětního místa připomínajícího těžbu uranu v oblasti.

Provoz Dolu Hamr I byl ukončen v roce 1993. Likvidace Dolu Hamr I byla po období konzervace zahájena v roce 1995 likvidací podzemí, která spočívala v odstranění technologie a postupném zakládání vydobytých prostor. Likvidace podzemí dolu byla ukončena v roce 2002 zásypem jam. Dne 4. září 2014 byla předáním staveniště zahájena likvidace posledního nezlikvidovaného povrchového areálu po hlubinné těžbě ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU. Jedná se o hlavní areál bývalého Dolu Hamr I – areál jámy č. 3 a související areál Centrální dekontaminační stanice. Cílem likvidačních a sanačních prací je provedení nápravných opatření, která eliminují zdravotní a ekologická rizika spojená s výskytem rozsáhlé kontaminace objektů a ploch. Analýzou rizika byla identifikována především kontaminace radionuklidy stavebních konstrukcí, obsahu jímek a zemin nesaturované zóny spojená s těžbou a úpravou uranové rudy. Dále byla zjištěna lokálně omezená kontaminace stavebních konstrukcí ropnými uhlovodíky a těžkými kovy. S ohledem na zjištění zdravotních a ekologických rizik vyplývajících z existující kontaminace stavebních objektů a nesaturované zóny radionuklidy a lokálně i ropnými uhlovodíky bude provedena odborná demolice a odstranění objektů se zjištěnou kontaminací a vymístění kontaminovaných zemin, případně překrytí stínící vrstvou inertního materiálu.

Demolice objektů probíhá v několika fázích. V první fázi je provedeno vyklizení objektů a odstranění odpadů. Ve druhé fázi probíhá odborná demontáž vnitřního zařízení a technologií. V navazujících fázích probíhá demolice nadzemních konstrukcí. Podzemní konstrukce jsou likvidovány odbouráním do stanovené úrovně pod terénem případně jejich úplným odstraněním v závislosti na rozsahu kontaminace. Po ověření, zda bylo odbouráním dosaženo požadovaného snížení kontaminace, je prováděn zásyp vzniklých jam inertním materiálem. Obdobným postupem je prováděna odtěžba kontaminovaných zemin. Materiály vzniklé demoličními a sanačními pracemi jsou důsledně separovány a monitorovány. Všechny materiály kontaminované radionuklidy jsou ukládány v odkališti odštěpného závodu. Materiály bez radionuklidů kategorizované jako odpady jsou likvidovány dodavatelem v souladu se zákonem o odpadech. Nekontaminovaná inertní stavební suť je po recyklaci využita na zásypy vzniklých jam.

Množství materiálů uložených do odkaliště je odhadováno na 170 tis. t, množství odpadů je odhadováno ve výši 39 tis. t. Likvidační a sanační práce budou probíhat do konce roku 2015. V následujících třech letech 2016-2018 bude probíhat postsanační monitoring lokality ve stanoveném rozsahu. V případě, že v tomto období nebude zaznamenán opakovaný nárůst koncentrace kontaminantů, budou plochy uvolněny k dalšímu využití, např. k rekultivaci.

Plocha areálu, která bude uvolněna po dokončení nápravných opatření, představuje cca 33,3 ha. Celkem bude zlikvidováno 97 stavebních objektů. V současné době je zlikvidováno 65 objektů, zbývá dokončit 32 objektů. Sanované plochy jsou z části určeny k rekultivaci na les a z části určeny pro zástavbu občanské vybavenosti obce Hamr na Jezeře.

Závěrečná etapa likvidace byla zahájena v roce 2009, kdy byla zpracována podrobná analýza rizik, která zmapovala a definovala rizika přítomné kontaminace a navrhla optimální postup likvidačních a sanačních prací. Následně byla vypracována projektová dokumentace a v roce 2011 byla pro projekt pod názvem „Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě ve správě DIAMO, s. p., o. z. TÚU” podána žádost na SFŽP o kofinancování tohoto projektu z prostředků OPŽP, a to v rámci prioritní osy 4, oblasti podpory 4. 2 -Odstraňování starých ekologických zátěží. Žádost byla akceptována pod číslem 11088864. V roce 2012 byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr správce stavby a pro výběr zhotovitele sanačních a likvidačních prací. Výběrové řízení na správce stavby bylo dokončeno v roce 2012, kdy byla podepsána smlouva o provedení služby správce stavby se sdružením společností Garnets Consulting, a. s. a Mega, a. s. Výběrové řízení na dodavatele sanačních a likvidačních prací bylo vzhledem k sérii námitek účastníků ukončeno až na jaře 2014. Smlouva s vítězem – sdružením „Společnost Stráž pod Ralskem CDS”, které tvoří firmy Energie – stavební a báňská, a. s., OHL ŽS, a. s., Chládek & Tintěra, a. s. a Hochtief CZ, a. s., byla podepsána dne 22. května 2014.

Celkové náklady dosáhnou výše 619 358 892 Kč včetně DPH, z toho 287 635 581 Kč bude hrazeno z prostředků OPŽP, což představuje cca 56 % nákladů bez DPH. Průběžné informace o projektu jsou zveřejňovány na internetových stránkách http://strazcds.spravcestavby.cz/ nebo www.diamo.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..