Úvod Doly a revíry OKD Jáma Nové pole Dolu ČSA v Karviné

Jáma Nové pole Dolu ČSA v Karviné

1454
0

Na základě zpracovaného Generelu skupinového Dolu Karviná – Sever bylo rozhodnuto vyhloubit v areálu Nové pole novou jámu. V předmětné lokalitě v r. 1990 byly zahájeny práce na vyhloubení vtažné jámy. Dodavatel VOKD zahloubil jámu do hloubky 99,3 m a hloubení ukončil v březnu 1991 a další hloubící práce byly zastaveny. Zařízení staveniště zhotovitele bylo zdemontováno a terén v okolí jámy urovnán. Jámové zdivo bylo vyústěno 300 mm nad terén a zahloubení jámy bylo opatřeno prozatímním ohlubňovým povalem. Prostor zahloubení jámy byl oplocen plotem z drátěného pletiva a uvnitř oplocené plochy byly zdemontovány povrchové objekty a zařízení. Zahloubení jámy včetně kanálu bylo zatopeno a zakryto ocelovým prozatímním ohlubňovým povalem. Pro zajištění potřebných geologických podkladů pro plánované hloubení byl odvrtán severovýchodním směrem od zahloubení povrchový vrt NP 739. Ústí vrtu bylo překryto cca 3 m vrstvou navážky zeminy.

Parametry jámy

Jáma podle dodaných podkladů byla zahloubena do hloubky 99,3 m.

Základní údaje:

jáma o prům. 8,5 m
plocha průřezu 56,7 m2
hloubka zahloubení 99,3 m
tloušťka zdiva 600 mm

Jáma není vystrojena a je zakryta prozatímním povalem.

V hloubce 5,8 m pod ohlubní jsou do jámy zaústěny 2 kanály a ochoz. Do každého kanálu vede z povrchu vrt 500 mm. Tyto vrty sloužily jako zařízení staveniště při hloubení. Jáma je zatopena do výšky 3 m pod prozatímní poval.

Prozatímní ohlubňový poval

Ve výšce 0,3 m nad terénem byl nad jámou zřízen prozatímní ohlubňový poval, jehož konstrukce byla osazena na vyzděné cihelné zdivo. Nosnou část povalu tvoří nosníky I 240 s osovou vzdálenosti cca 740 mm. Nosníky byly uchyceny na nosné ocelové průvlaky z nosníků I 300 zakotvených do zdiva. Volný prostor mezi nosníky I 240 byl vybetonován. Plochy mezi oběma průvlaky a vnitřním lícem zdiva byly zakryty rýhovaným plechem. V jámovém stvolu ani v nejbližším okolí zahloubení jámy se nenacházejí žádná el. zařízení, která by byla vázána na jámu. Práce na hloubení byly zastaveny v roce 1991 a veškerá el. zařízení na staveništi byla demontována.

Rozhodnutí o likvidaci

Vedením OKD, a. s. Důl ČSA, o. z. bylo v souladu s programem likvidace neefektivní části dobývacího prostoru rozhodnuto přistoupit k likvidaci zahloubené jámy Nové pole. Na základě žádosti OKD, a. s. Dolu ČSA, o. z. byl pro zahloubení jámy Nové pole rozhodnutím OBÚ v Ostravě z 28.1. 1998 prodloužen termín přerušení hornické činnosti pro uvedené dílo do 31.12. 2000. Likvidace zahloubení jámy Nové pole byla v rámci útlumu uhelného hornictví schválena i usnesením vlády ČR č. 912 ze dne 8. 9. 1999.

V tomto smyslu bylo zadáno zpracování projektu likvidace jámy Nové pole ze dne 5. 5. 2000. Současně se zahloubením jámy byl likvidován i povrchový zajišťovací vrt NP 739 provedený v roce 1979 v blízkosti zahloubení.

Vlastní řešení likvidace jámy Nové pole zhotovitelem VOKD, a. s.

Jako stěžejním problémem zajištění předmětné jámy se dle textu technické zprávy projektu a její aktualizace ze září 2001 jevila problematika odčerpání vody z jámy. V původní technické zprávě bylo navrženo odčerpání cca 5500 m3 vody pomocí čerpadla FLYGT o výkonu cca 500 – 700 l/min. Při tomto výkonu čerpadla by doba odčerpání vody činila teoreticky 7 dní.

V aktualizaci projektové dokumentace byla tato technologie čerpání nahrazená technologií čerpání pomocí horizontálního čerpadla VN 3 umístěného na dřevěném pontonu zavěšeného čtyřbodově na společném laně o průměru 18 mm a navinutém na elektrickém vratu typu VP 40 zakotveném na ohlubni. Součástí technologie bylo i zařízení na snímání hladiny čerpané vody. Jako zdroj el. energie byl navržen mobilní dieselagregát o výkonu 10 KW s napěťovou soustavou 3 PEN 230/400 V AC 50 Hz

Tento systém byl zhotovitelem prací zamítnut jednak z hlediska technického (popouštění čerpadla na pontonu do neověřené situace v jámě pod hladinou), tak i z hlediska časová náročnosti na odčerpání vody čerpadlem VN 3. Rovněž spotřeba nafty dieselagregátu je nezanedbatelnou položkou .

Odborní pracovníci VOKD a. s. navrhli, projednali s objednatelem, a zrealizovali čerpací systém, který zajišťoval snadnou montáž, bezpečný provoz s vazbou na situaci v jámě pod hladinou a rychlost odčerpání vody.

Vzhledem k tomu, že použitá čerpadla v systému měla daleko větší litrový výkon, než navržená čerpadla v projektu, musel zhotovitel znovu projednat s vlastníkem kanalizační sítě a správcem Karvinského potoka, jakou maximální kubaturu je možno vypouštět, aby nedošlo k zahlcení kanalizace a erozi břehů potoka. Po odsouhlasení zúčastněných stran přistoupil zhotovitel k vlastní realizaci čerpacího systému. Pro čerpání byla zvolena tato čerpadla:

Do hloubky – 50 m FLYGT B 2151 HT

Do hloubky – 90 m FLYGT B 2208 HT

Obě čerpadla byla s možnosti regulace na výtlaku a s ochranou proti eventuálnímu chodu naprázdno a ochranou proti přetížení.

Čerpadlo bylo zavěšeno na laně o prům. 18 mm navinutém na vratu SW 3,5 s el. pohonem. Na nosné lano se při popouštění svorkoval přívodní kabel k čerpadlu a výtlačná hadice o DN 100 mm. Pro orientaci o hloubce popuštění čerpadla bylo lano značeno po 1 m barevným pruhem. Lanovnicový rošt byl uchycen na jednoduché ocelové trojnožce zakotvené na stávající betonové prvky.

Odběr elektrické energie byl v požadovaném výkonu dohodnut od nejbližšího objektu průmyslové zóny Nové pole.

Čerpání bylo zahájeno 15. 11. 2001. Následující den v ranní směně se potvrdily obavy o průchodnosti jámového stvolu. Na kótě cca -7 m zachytilo čerpadlo o zbytky pracovního povalu umístěného na technologických nosnících. Do jámy museli sestoupit profesní pracovníci, kteří museli natlačit čerpadlo tak, aby hladina vody byla odčerpána min. 0,5 m pod poval. Po odčerpání vody na cca -7,5 m byl poval rozebrán a pomocí jeřábu vytažen z jámy. Čerpání pak bezproblémově probíhalo až do hloubky -50 m, kde bylo dosaženo hranice výtlaku čerpadla FLYG B 2151 HT. Po výměně čerpadel se rovněž nevyskytly problémy a čerpání bylo ukončeno dne 20. 11. 2001 ve staničení cca – 90 m oproti projektovanému staničení -70 m. Důvodem překročení projektované kóty zastavení čerpání byly obavy o schopnosti absorpce vody použitými výpěrky a s možnými problémy s vodou od výšky zásypu 86,4m. tímto opatřením se zhotovitel pojistil jednak proti vytlačované vodě zásypem, tak i proti nenadálému přítoky vody, jejíž hladina je v této lokalitě vzhledem k blízkosti řeky Olše na úrovni cca -3m.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..