Úvod Diamo GEAM Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná

Průzkum stavu jámy R2 na ložisku Rožná

3501
0

Dne 11. června 2018 byl proveden plánovaný nehavarijní zásah (PNZ) v areálu jam R2 a R3 bývalého dolu Jasan. Úkolem tohoto PNZ byla rekognoskace současného stavu jámy R2. Informace budou použity v projektové dokumentaci, zpracovávané pro vybudování železobetonového povalu na ohlubni jámy R2.

Jáma R2 byla zaražena na jihovýchodním svahu v místní části Rodkovský les. Tato oblast se nachází 5 km (vzdušnou čarou) jihozápadně od Bystřice nad Pernštejnem, v katastrálním území Rožná. Hloubení jámy bylo zahájeno 1. května 1959, následná těžba o 7 měsíců později (1. prosince 1959).

Jáma byla vyhloubena do hloubky 541,7 m pod povrchem (12. patro) a bylo z ní vyraženo 9 pater (2. p., 3. p., 4. p., 5. p., 6. p., 9. p., 10. p., 11. p., 12. p.). Vlastní jáma je obdélníkového průřezu 4,56 x 2,4 m, ražený profil jámy je 10,95 m2. V úseku od ohlubně do hloubky 56,3 m byla vybetonována a dále vyztužena dřevěnou rámovou výztuží. V úseku mezi 3. a 4. patrem byla zesílena železnými rámy. Jáma byla po 3. patro postupně vlhká, v intervalu 3. patro – volná hloubka je mokrá. Koncem června 1992 byla těžba na jámě R2 ukončena. V následujícím období byla jáma využívána pouze pro dopravu osob a materiálu a průběžně byla kontrolována. Dne 1. března 2003 byla provedena kontrola stavu výztuže a výstroje jámy. Po zjištění skutečného stavu bylo konstatováno, že v úseku 3.-4. patra je jáma v silném tlaku, výztuž v obou zátyních částečně narušená, lezní oddělení beze změn. Dle geologické dokumentace v uvedeném úseku prochází mocná porucha tvořená jemnou mylonitizovanou horninovou drtí. Dne 10. března 2004 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti a provozu jámy R2 a těžního zařízení 2B 3508 k datu 12. března 2004 (oznámeno OBÚ Liberec dopisem č. 60000RI/162/04, ze dne 10. března 2004). Na nárazištích 6., 11. a 12. patra byly ve vzdálenosti 10-15 m od jámy zbudovány opěrné hráze klecového typu, které jsou přístupné z jámy R3. Náraziště 2., 3., 4., 5., 9., 10. patra jsou odstrojena. Tyto činnosti byly prováděny v souvislosti s původně plánovanou likvidací jámy zásypem v roce 2005.

V roce 2004 byla také zahájena postupná likvidace povrchových objektů jámy R2 (strojovna, oběh vozů, těžní věž). Odstranění povrchových objektů bylo provedeno na základě rozhodnutí Stavebního úřadu pro uranový průmysl MPO č. j. SÚ-67/2004 ze dne 19. listopadu 2004 o povolení k odstranění staveb povrchu areálu jámy R2 v areálu závodu R II dle prováděcího projektu etap provozních prací – Likvidace povrchových objektů dolu Jasan – Likvidace povrchových objektů u jámy R2, vypracované Severoprojektem – CL, s. r. o., Projektová a inženýrská společnost Česká Lípa, v červnu 2004. Po provedené demolici bylo ústí jámy zajištěno ocelovým povalem, jehož stav je kontrolován 1x za měsíc.

Při pravidelné kontrole stavu hlavních důlních děl ústících na povrch v dubnu 2018 byl zjištěn na povrchu u jámy R2 propad o rozměrech cca 1,0 x 1,2 m, který byl až do hloubky 6,5 m. Jednalo se o bývalý větrací kanál ústící do jámy. Otvor na povrchu byl zajištěn ocelovým krytem a bylo rozhodnuto, pro zajištění bezpečného stavu ústí jámy R2 a jejího bezprostředního okolí, zbudovat na ústí jámy definitivní uzavírací ohlubňový poval. Vzhledem k tomu, že v současnosti slouží jáma k odvětrávání čerpacích stanic na 6. a 12. patře a k čerpání důlních vod z volné hloubky, nelze provést likvidaci jámy zásypem. Dokončení likvidace jámy zásypem bude provedeno po ukončení hornické činnosti na ložisku Rožná.

Jáma R2 je přístupná ke kontrole pouze z ohlubně a z pater, kde jsou vybudovány opěrné hráze, proto byl naplánován nehavarijní zásah ZBZS Dolní Rožínka, pro rekognoskaci stavu jámy od ohlubně až do hloubky cca 60 m.

PNZ se zúčastnilo 7 záchranářů (lezců) a práce prováděli pod vedením velitele BZS dle Příkazu č. 02/2018. Termín PNZ byl na OBÚ se sídlem v Liberci nahlášen dopisem pod zn. D400/05895/2018 dne 5. června 2018. K provedení PNZ byl vydán Návrh příkazu závodního dolu č. 02/2018, který se stal Příkazem a nabyl platnost dnem odsouhlasení na OKD, HBZS, a. s., dne 6. června 2018 pod číslem Souhlasu HBZS Ostrava 2018/43/06. Vzhledem k tomu, že se jednalo o PNZ nad volnou hloubkou, musely být tyto práce provedeny za použití lezecké techniky. Při vlastním průzkumu byl záchranář lezec spuštěn do hloubky 40 m pod ohlubní. Další spouštění nebylo z důvodu bezpečnosti možné vzhledem k tomu, že pod uvedenou úrovní byla jáma již bez původní výstroje a od staničení cca 60 m bylo vizuálně zjištěno, že chybí také dřevěná výztuž.

Zásah naplnil plánovaný cíl, protože byl zaměřen průnik větracího kanálu do jámy a přeměřeny podpovrchové technologické objekty, které bude nutné vyplnit zpevněným zásypem před instalací ohlubňového povalu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Prosím, vložte Váš komentář!
Prosím, zde zadejte své jméno

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..